Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Billedet på sidehoved

Et helhedstilbud for dem, der er noget særligt!

Undervisningsmiljøvurdering på Skovmoseskolen

 

 

Loven 
Folketinget vedtog i 2001 loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Ifølge loven skal alle skoler og uddannelsesinstitutioner i samarbejde med elever og studerende løbende evaluere og følge op på kvaliteten af undervisningsmiljøet.

Loven og Skovmoseskolen
Generelt har Skovmoseskolen en organisering, som sikrer, at undervisningsmiljøet løbende evalueres, og at der følges op på evalueringen.
Der tages hensyn til såvel det psykiske, det fysiske som det æstetiske læringsmiljø.

Skolen har et undervisningsmiljø, hvor undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elev.
Hvert år udarbejdes der en individuel undervisningsplan, der tager afsæt i kort- og langsigtede mål for eleven. 
Hvert år afholdes der elevkonferencer med deltagelse af forældre, PPR og specialister.
Ligeledes er skolens værdier og mål (herunder handleplaner) med til at sikre trivsel, læring og udvikling, fx at
• eleven udvikler betydningsfulde relationer til andre børn.
• eleven oplever meningsfuldhed.
• der er et levende og inspirerende læringsmiljø.
 
Fysiske forhold
Ergonomi: skolens fysioterapeuter og ergoterapeuter sikrer minimum én gang årligt, at skolemøbler er tilpasset den enkelte elev.
Hertil kommer handicaphjælpemidler, som løbende tilpasses den enkelte elevs behov.
Skolens legeplads udvikles løbende i et samarbejde mellem pædagogisk råd, legepladsudvalg og elevråd.
Hvert år gennemføres et eksternt tilsyn af legepladsen for at sikre, at sikkerhedsforskrifter overholdes, og fejl kan blive rettet.
Legepladsen har efter det sidste tilsyn gennemgået en gennemgribende renovering / nybygning, der forventes færdiggjort snarest.

Brandalarmeringsøvelse gennemføres én gang årligt.
 
Elevindflydelse
sker ved, at eleverne deltager i
• elevråd
• skolebestyrelse
• elevsamtaler

Undersøgelsen
Da alle Skovmoseskolens elever er psykisk udviklingshæmmede, har vi vurderet, at de ikke kan indgå i hele arbejdet med undervisningsmiljøvurdering.
Derfor er eleverne ikke repræsenteret i sikkerhedsgruppen, men indgår i stedet for i en spørgeskemaundersøgelse. 

 
Vi har brugt spørgeskemaet Termometret. Denne spørgeskemaundersøgelse er udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM.
Vi har tilpasset undersøgelsen til en del af vores elevgruppe. Undersøgelsen foregår via nettet.
Vi har dog erfaret, at det kræver megen voksenstøtte, for at eleverne kan gennemføre undersøgelsen, og at nogle af spørgsmålene lå uden for deres begrebsverden.

Fælles for besvarelserne af spørgeskemaundersøgelsen
Alle elever er glade for at gå i skole, glade for deres klasse, deres kammerater og deres lærere. Eleverne synes, de klarer sig godt i skolen.
Alle synes, at de har en god stol og et godt bord.

Der er meget få elever, der har klassekammerater med hjemme eller er ude at lege hos klassekammerater. 

En del af eleverne mener ikke, at de er med til at bestemme undervisningens forløb eller har indflydelse på klassens indretning.

Handleplaner
Elevrådet, MED, pædagogisk råd og skolebestyrelsen orienteres om undersøgelsens resultater. 
Svarene analyseres, og derefter justeres /opstilles handleplanerne.
 
Det fremtidige arbejde
Handleplanerne evalueres om et år, og spørgeskemaundersøgelsen bliver gentaget.